Vaccination mod Covid-19 for personer med cystisk fibrose

Den 27. december 2020 blev den første vaccine mod Covid-19 givet i Danmark. Endelig er der lys forude i en tid, hvor mange med cystisk fibrose og deres familier har været i isolation siden marts 2020 eller i store dele af perioden. I den forbindelse er der naturligvis også mange spørgsmål fra vores medlemmer. Hvornår skal personer med cystisk fibrose vaccineres, er det alle med cystisk fibrose, der kan få vaccinen, kan pårørende blive vaccineret og hvor skal personer med cystisk fibrose vaccineres?

På denne side kan du finde information om følgende emner i nævnte rækkefølge:

 • Vaccinationsprogrammet
 • Hvornår skal personer med cystisk fibrose vaccineres?
 • Hvilken gruppe er personer med cystisk fibrose og deres pårørende i?
 • Kan gravide og børn under 16 år med cystisk fibrose vaccineres?
 • Hvordan visiteres der til vaccination?
 • Hvor kommer vaccinationen til at foregå?
 • Udgivelser fra Sundhedsstyrelsen om vaccinationsprogrammet
 • Spørgsmål og svar på DR Nyheder (med bla. info om fase 4 forsøg til børn og gravide)

Vaccinationsprogrammet

Alle danskere, som vaccinen er godkendt til, vil få tilbudt en gratis vaccination mod Covid-19 i de kommende måneder og planen for vaccinationsindsatsen er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af vaccination mod Covid-19.

I starten er der kun få doser til rådighed, og Sundhedsstyrelsens vaccinationsindsats udføres derfor efter rækkefølgen i denne prioriterede liste over grupper af personer der skal vaccineres:

Kilde: Retningslinjer for håndtering af vaccination mod Covid-19, Sundhedsstyrelsen, s. 22


I Sundhedsstyrelsens VACCINATIONSKALENDER kan du se, hvornår vaccineringen af de forskellige grupper forventes at foregå.

Se Sundhedsstyrelsens side med samlet information om vaccinationsprogrammet samt SPØRGSMÅL OG SVAR-GUIDER


Hvornår skal personer med cystisk fibrose vaccineres?

Opdatering 18. januar 2022

Personer med svært nedsat immunforsvar tilbydes 4. vaccinestik.

Udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar tilbydes nu et fjerde stik, fordi deres tidligere vaccinationer muligvis har nedsat eller manglende effekt. Gruppen af særligt sårbare, som nu tilbydes et fjerde stik er den samme som først blev tilbudt et tredje stik. Organtransplanterede er i denne gruppe. Et fjerde stik forventes at styrke effekten af tidligere vaccinationer, så man får en bedre beskyttelse mod covid-19, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Det er de behandlende sygehuslæger der visiterer patienter til det fjerde stik. Visiteringsarbejdet begynder i dag, og der vil gå en uges tid, inden man kan forvente en invitation i sin e-boks. Hvis man som person med svært nedsat immunforsvar ikke har fået en invitation inden for de kommende par uger, opfordrer Sundhedsstyrelsen til at man kontakter den sygehusafdeling man er tilknyttet, eller taler med sin behandlende læge næste gang man er til kontrol eller behandling. Man vil blive tilbudt samme vaccinetype, som man fik ved tidligere vaccinationer, og der skal være gået mindst tre måneder siden tredje stik, før man kan få det fjerde.

Læs nyhed om tilbud om fjerde stik til personer med svært nedsat immunforsvar her.

s Sundhedsstyrelsens pjece til personer der tilbydes 4. vaccinestik her

Opdatering 29. marts

Sundhedsstyrelsen har svaret på vores spørgsmål om vaccineeffekt hos transplanterede og muligheden for vaccination af pårørende, at de er opmærksomme på, at nogle kan have nedsat effekt af vaccinen. De kan ikke på nuværende tidspunkt svare på, hvorvidt denne gruppe eventuelt skal have tilbudt en ny vaccine men oplyser, at det er noget de drøfter med fagfolk, som løbende rådgiver styrelsen om blandt andet dette. Sundhedsstyrelsen planlægger at tage det med i opdateringen af de kliniske retningslinjer fremover og ser ligeledes på, om pårørende til personer som har nedsat effekt af vaccinen kan få tilbudt en vaccine.  

Opdatering 23. marts

Nye forskningsresultater fra OUH har vist, at to ud af tre transplanterede har opnået utilstrækkelig effekt af vaccinen fire uger efter færdigvaccinering.

Vi har derfor stillet spørgsmål til myndighederne om muligheden for at blive testet for om man har dannet en tilstrækkelig mængde antistoffer, om muligheden for revaccinering, hvis det viser sig at kunne have en effekt og muligheden for at pårørende til transplanterede vaccineres. Læs mere her.

Opdatering 7. marts 2021

Det forventes på nuværende tidspunkt ifølge den specificerede vaccinationskalender fra 5. marts, at alle i gruppe 5 og 6 er færdigvaccinerede ved udgangen af uge 14 (1. uge i april).

Opdatering 22. februar 2021:

Det forventes på nuværende tidspunkt, at alle i gruppe 5 og 6 er færdigvaccinerede ved udgangen af marts.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens nye, specificerede kalender. Her kan man både kan se, hvornår det forventes, at alle i en gruppe har fået første stik, og hvornår det forventes at alle i en gruppe har fået andet stik. Man kan også følge med i, hvor mange doser der forventes at være til rådighed og hvor mange der skal vaccineres inden for hver gruppe. Vaccinations-kalenderen opdateres ugentligt, og du kan følge med i den her.

Desuden forventes det, at man i uge 8 kommer langt med vaccineringen af personer i gruppe 5 og 6.
Se nyhed fra Sundhedsstyrelsen om vaccination i uge 8 her.


Opdatering 5. februar 2021:

Der er opstået en geografisk skævvridning i forhold til hvor mange der indstilles til, og reelt bliver tilbudt, at blive vaccineret i forskellige dele af landet. Årsagen er, at visiteringerne er blevet håndteret forskelligt i regionerne, så nogle regioner har videresendt alle visiterede, imens andre regioner har valgt at vente på, at de får besked om det antal doser der er til rådighed.

Samtidigt er der opstået en ”prop” hos Statens Serum Institut, fordi der lige nu ikke er vacciner nok til alle de visiterede. Der arbejdes derfor lige nu på at de vacciner der er til rådighed bliver mere ligeligt fordelt over hele landet.

Der er også nogle diagnosegrupper, som er ramt af, at der er visiteret forskelligt i regionerne, men det er ikke tilfældet for personer med cystisk fibrose, idet alle i målgruppen for vaccinen er visiteret.

Det ved vi i forhold til personer med cystisk fibrose:

Alle med cystisk fibrose i målgruppen for vaccinen er visiteret

I januar visiterede de to Cystisk Fibrose Centre alle med cystisk fibrose, som er i den gruppe, vaccinen er godkendt til, i gruppe 5. Det vil sige, at der blev indsendt lister til regionerne over alle med cystisk fibrose som er over 16 år og ikke er gravide eller ammer.

Alle i gruppe 5 vil efter Sundhedsstyrelsens plan være vaccineret inden udgangen af april

Det er fortsat planen, at alle der er visiteret i gruppe 5 vil være vaccineret inden udgangen af april, som det fremgår af vaccinationskalenderen.

Personer fra begge Cystisk Fibrose Centre har fået vaccine – og alle visiterede får den

Vi ved, at der er personer med cystisk fibrose fra både Cystisk Fibrose Centret på Aarhus Universitets hospital og Cystisk Fibrose Centret på Rigshospitalet, der er vaccineret allerede, også selvom det ser ud til at der er forholdsvis flest fra Hovedstadsområdet. Nogle fik en invitation relativt hurtigt efter visiteringen, imens andre ventede i kø og desværre blev påvirket af de udfordringer med vaccineleverancer der opstod kort tid efter. Men alle visiterede vil få tilbudt vaccinen over de kommende måneder.

Vaccine fra AstraZeneca tilbydes fortrinsvis til personer under 65 der ikke er i øget risiko

Sundhedsstyrelsen anbefaler på nuværende tidspunkt, at den senest godkendte vaccine fra AstraZeneca fortrinsvist tilbydes til personer under 65 år uden øget risiko for et alvorligt forløb ved Covid-19. Det vil derfor fortrinsvis være de andre vacciner der tilbydes de personer der er i risikogrupperne.

———————————————————

Opdatering 8. januar 2021:

Alle som har cystisk fibrose fra 16 år og opefter og som er inden for målgruppen for vaccinen bliver nu visiteret til vaccinen i gruppe fem på Sundhedsstyrelsens prioriteringsliste.

De vil inden længe modtage, eller har allerede modtaget, en invitation til at booke tid til at blive vaccineret. Hold derfor godt øje med din e-boks. Bemærk, at det ikke er alle der vil få invitation på samme tid, men at de vil komme løbende.

Processen foregår sådan her:

Lægerne på begge Cystisk Fibrose Centre har udformet lister over patienterne og indsendt til myndighederne.

Derefter sørger Statens Seruminstitut for, at der sendes invitationer ud i e-boks.

I invitationen er et link til vaccine.dk, hvor du selv skal gå ind og bestille tid.

Når du går ind i vaccinationsbooking-systemet kan du opleve, at den næste ledige tid ligger længere henne på året, for eksempel i marts. Men vi har fået oplyst, at der løbende lægges nye tider ud, og du kan derfor med fordel forsøge igen, til der dukker tidligere tider op.

Du kan læse mere om vaccinen og om, hvordan selve vaccineringen foregår i Sundhedsstyrelsens pjece Vaccination mod Covid-19.


Hvilken gruppe er personer med cystisk fibrose og deres pårørende i?

Personer med cystisk fibrose, som er inden for målgruppen for vaccinen, er i gruppe fem.

Vi undersøger i øjeblikket, om børn under 16 år med cystisk fibrose også er i gruppe fem, således at de dels vil blive visiteret i denne gruppe, når vaccinen godkendes til børn under 16 år og dels så deres nære pårørende kan anses for at være i gruppe 6 nu.

Gruppe 5 – Personer med tilstande og sygdomme som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved Covid-19

Personer i særligt øget risiko kan for eksempel være personer med aktiv og udbredt kræftsygdom, i svær immunsupressiv behandling, meget svær hjerte-, lunge- eller leversygdom, ,solid organtransplantation, eller organsvigt og på venteliste hertil mv.

Der kan være enkelte pårørende til personer med cystisk fibrose der er i gruppe 6, hvilket vi undersøger nærmere.

Gruppe 6 – Udvalgte pårørende til personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson

Læs mere om grupperne og visitationskriterierne her: Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af vaccination mod Covid-19 kapitel 5.


Kan gravide og børn under 16 med cystisk fibrose vaccineres?

Som udgangspunkt omfattes gravide, ammende og børn i øget risiko under 16 år ikke af målgruppen, da disse grupper ikke er en del af godkendelsespopulationen for vaccinen.

I helt særlige tilfælde kan den behandlingsansvarlige læge efter en konkret individuel vurdering ordinere vaccination off-label, dvs. uden for godkendelsespopulationen, hvis lægen vurderer, at de gavnlige effekter ved vaccination overstiger ulemper/risici for patienten.

Der foregår i øjeblikket fase 4 forsøg med vaccinen for at kunne godkende den til disse grupper.

Hvordan visiteres der til vaccination?

Det er den behandlingsansvarlige læge, der, efter konkret sundhedsfaglig vurdering, indsender liste med CPR-nr. på borgere, der tilbydes og ønsker vaccination.

Dette gælder for eksempel følgende målgrupper:

 • Personer i særligt øget risiko for et alvorlig forløb ved COVID-19 med aktuel sygehuskontakt. Visitation sker via behandlingsansvarlige læge på sygehus. Praktiserende læge kan henvise til sygehus mhp. eventuel visitation til vaccination.
 • Personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Visitation kan ske via den praktiserende læge eller behandlingsansvarlige læge på sygehus.
 • Udvalgte pårørende, der fungerer som uundværlige omsorgs- eller plejepersoner til en person, der kan være i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. Visitation sker enten via risikopersonens læge eller den pårørendes praktiserende læge.


Hvor kommer vaccinationen til at foregå?

For personer i særligt øget risiko (gruppe 5) foregår vaccinationen på sygehuset eller på et regionalt COVID-19 vaccinationscenter.

Vaccination på sygehus er et tilbud til uvalgt personale på sygehus med særlig risiko for smitte med ny coronavirus eller som varetager en kritisk funktion samt til udvalgte patienter med helt særlig øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19 og med aktuel eller planlagt sygehuskontakt.

Vaccination på de regionale vaccinationscentre er et tilbud til for eksempel udvalgt personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte samt udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.


Udgivelser fra Sundhedsstyrelsen om vaccinationsprogrammet

I en række udgivelser fra Sundhedsstyrelsen kan du læse om vaccinationsindsatsens planlægning, organisering, prioritering af målgrupper og den praktiske udførelse:

Pjece om vaccination mod Covid-19

Vaccinationskalenderen

“Organisering af vaccinationsindsatsen mod Covid-19 – første udrulning” – Udgivet af Sundhedsstyrelsen den 22. december 2020.

“Retningslinjer for håndtering af vaccination modCovid-19” – udgivet af Sundhedsstyrelsen den 22. december 2020.

Brev til regionerne, Danske Regioner og PLO fra Sundhedsstyrelsen om prioritering af målgrupper og vaccinefordeling – sendt 26. december.

Sundhedsstyrelsen har samlet alle disse udgivelser om vaccination mod Covid-19 på deres hjemmeside her:
https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus/Vaccination-mod-COVID-19

Spørgsmål og svar om vaccine på dr.dk

På dr.dk svarer Camilla Foged, professor i vaccineudvikling ved Københavns Universitet, og Sundhedsstyrelsen på nogle af brugernes spørgsmål. Her kan du blandt andet få svar på, hvordan vaccinen virker i cellerne, om det er sikkert at tage den, hvis man prøver at blive gravid og om man kan smitte andre, når man er blevet vaccineret.

I spørgsmål 6 om gravide, nævner Camilla Foged blandt andet, at medicinalvirksomhederne nu er i færd med fase 4-forsøg, hvor vaccinen testes på børn, gravide og andre risikogrupper.

Læs spørgsmål og svar her.

Vi har her klippet et par af spørgsmålene fra DR’s spørgsmål og svar ud, der kan være særligt relevante:

Kan man være smittebærer og smitte andre, selvom man er blevet vaccineret?

Når du bliver smittet med coronavirus, er det fordi, partikler fra virusset finder vej ned i dine lunger, hvorfra de kan bevæge sig gennem små slimhinder og derefter inficere celler i lungerne.

Når først virusset er inde i cellerne, begynder det at formere sig og danne nye viruspartikler, som kan inficere flere celler – og så kan du blive rigtig syg.

Har du fået vaccinen, forhindrer det ikke virusset i at komme ind i cellerne, så i princippet kan du godt være smittet, når du er blevet vaccineret, forklarer Camilla Foged.

– Vi har groft sagt to immunsystemer i vores krop, der bekæmper virus og andre infektioner. Det mucosale system, der sidder i slimhinderne og forhindrer virus i at trænge ind i kroppen, og det systemiske immunforsvar, der går i gang, hvis virusset er trængt ind i kroppen, siger hun og fortsætter:

– Vaccinen lærer det systemiske immunforsvar at nedkæmpe virusset. Ikke det der sidder i slimhinderne. På den måde kan du godt slæbe rundt på virusset, selvom du er vaccineret og ikke bliver syg. Og i princippet kan du så smitte andre.

Hun understreger dog, at det endnu ikke er undersøgt, men at medicinalfirmaerne bag de to godkendte vacciner lige nu er igang med at finde ud af det.

Gravide skal ikke have den, men hvad så med kvinder, der prøver at få børn eller er i fertilitetsbehandling? Kan det påvirke chancerne eller behandlingen?

Grunden til, at gravide kvinder ikke får vaccinen på nuværende tidspunkt, er, at den ikke er blevet testet på dem endnu.

Det forklarer Camilla Foged.

– Det er helt almindelig praksis, at man først tester medicin på gravide, børn og andre risikogrupper, når forsøget går ind i det, vi kalder fase 4. Medicinalvirksomhederne er i færd med det nu, siger hun.

Vaccinerne har været igennem fase 3-forsøg, hvor de er blevet testet på flere tusinde mennesker for at finde bivirkninger. Her undlader man dog af etiske årsager at teste på gravide og børn.

– Er du ikke gravid, men forsøger at blive det, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du spørger din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får vaccinen. Bliver du så gravid, efter du har fået første vaccination, skal du lade være med at få anden vaccination, siger hun og fortsætter:

– Der er dog intet, der tyder på, at det påvirker dine chancer for blive gravid.

Beskytter vaccinen mod den nye mutation af coronavirus?

Alt tyder på, at vaccinerne, der nu er godkendt, beskytter mod den engelske mutation af corona-virusset, forklarer Camilla Foged.

– Efter hvad jeg har hørt, betyder mutationen ikke noget for, hvor godt vaccinen virker. Den nye mutation er mere smitsom, og flere bliver smittet hurtigere, men er du vaccineret, skulle du ikke blive ramt, siger hun.

Den engelske mutation – kaldet B.1.1.7 – er mere smitsom end andre stammer af coronavirusset. Engelske beregninger viser, at den er op til 70 procent mere smitsom.

Virusset smitter dog ved at bruge samme mekanisme. Derfor er det intet, der tyder på, at vaccinerne ikke virker.

Bliv medlem af Cystisk Fibrose Foreningen

Har du cystisk fibrose eller er du nær pårørende? Vi er her for dig! Som medlem af Cystisk Fibrose Foreningen kan du benytte vores mange medlemstilbud og rådgivning – og du er samtidig med til at støtte vores arbejde for bedre og længere liv for alle med cystisk fibrose.