Hjælp til merudgifter

Her kan du læse om reglerne om dækning af nødvendige merudgifter til voksne efter Servicelovens § 100.

Hvem er berettiget?

Personer, der

 • Er mellem 18 år og folkepensionsalderen
 • Har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Har en langvarig lidelse, som er af indgribende karakter og medfører betydelige hjælpeforanstaltninger eller
 • Har en medfødt misdannelse eller mangel, men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne

Servicelovens § 100 giver mulighed for at dække merudgifter, der er en følge af en varigt nedsat funktionsevne. Det er således graden af din lidelse, der er afgørende for, om du hører inden for den målgruppe, der er dækket af Servicelovens § 100, eller om du skal søge støtte på anden vis.

Bemærk dog, at personer der modtager førtidspension efter de gamle regler (tilkendt før 1.1.2003) ikke kan få dækket merudgifter efter servicelovens § 100.

Når man har cystisk fibrose

En del voksne med cystisk fibrose vil være omfattet af målgruppen fordi, deres lidelse er så indgribende, at de vurderes at have en varigt nedsat fysisk funktionsevne.

For andre, hvor lidelsen ikke er så indgribende, vil der være tale om en medfødt misdannelse og ikke synlig eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne.

Hvis du er omfattet af den målgruppe for hvem lidelsen ikke er så indgribende, at der er tale om en varigt fysisk funktionsnedsættelse, vil du alene være berettiget til at få dækket merudgifter til særlig diætkost.

Hvis lidelsen derimod er så indgribende, at det er vurderet at der er tale om en varigt nedsat funktionsevne, vil du være omfattet af den målgruppe, der kan være berettiget til at få dækket andre merudgifter end alene diætkost, f.eks. merudgifter til medicin.

Ankestyrelsen har i 2015 truffet en principiel afgørelse (nr. 89-15) om at en borger med cystisk fibrose, som er i regelmæssig behandling med antibiotika, var omfattet af den personkreds, som kan være berettiget til dækning af merudgifter ud over dækning af udgifter til diæt.

Ankestyrelsen lagde i afgørelsen vægt på, at:

 • Sygdommen i form af cystisk fibrose er varigt og nødvendiggøre medicinsk behandling
 • Borgerens sygdom, uden den nødvendige og relevante behandling, vil være akut livstruende eller betyde en umiddelbar risiko for væsentligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Borgeren uden den iværksatte medicinske behandling ville være i en betydelig risiko for hastigt tiltagende dårlig lungefunktion og der ville være en reel risiko for forværring af infektionerne, som i nogle tilfælde vil kunne udvikle sig livstruende

Dit bidrag i sagsbehandlingen

Det er kommunen, som har ansvaret for at indhente og oplyse sagen. Samtidig er det vigtigt at du bidrager med oplysninger om netop din situation og, at du så konkret som muligt beskriver hvordan din sygdom påvirker dig i din dagligdag i forhold til:

 • Behandlingsbehov
 • Arbejde/beskæftigelse/uddannelse
 • Fritidsaktiviteter og socialt liv
 • Almindelige daglige gøremål, indkøb, rengøring mv.
 • Personlig pleje

Merudgifter

100-ydelsen dækker sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter som følge af funktionsevnenedsættelsen. Det kan være svært at tolke, hvad der menes med “sandsynliggjorte merudgifter”. Men følgende skal som et minimum være opfyldt:

 • Der skal være tale om udgifter, som ikke kan dækkes af andre tilskudsordninger.
 • Der skal, som navnet indikerer, være tale om merudgifter, hvilket vil sige udgifter, som du ikke ville have haft, hvis du ikke havde den varige sygdom.
 • Merudgifterne skal være nødvendige, så det hjælper at have dokumentation fra læge.

Det er altid kommunen, der skal foretage en vurdering af den konkrete sag. Derfor vil kommunen skulle indhente konkrete oplysninger om din situation og din sygdom og behandling for at vurdere, om du er berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter ud over merudgifter til diætkost.

I så fald kan du være berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter til:

 • Diætkost efter lægelig dokumentation, da voksne med cystisk fibrose har et forhøjet energibehov og dermed et større kaloriebehov. Der henvises til behandlende Cystisk Fibrose Center, hvor en klinisk diætist ved en individuel vurdering beregner energitrin/kostbehov for den enkelte med cystisk fibrose.
 • Egenbetalingen ved lægeordineret medicin (dog ikke udgifter til medicin, som dækkes via private sygeforsikringer, som f.eks. Sygeforsikringen Danmark)
 • ekstra vask, tøj, sko og sengelinned, der kan være behov for dækning af udgifter til ekstra vask på grund af stor sved- og saltafsondring, og som følge heraf merudgifter til tøj. Som følge af de mange tøjskift vaskes tøjet oftere, hvorfor det også slides hurtigere end normalt. Dette gælder også sengelinned, ligesom det som regel er nødvendigt at skifte dyne og hovedpuder oftere end sædvanligt.
 • transport, som ikke dækkes af andre ordninger (læs mere om transport her)
 • daglige håndsrækninger, som er nødvendige for at få hverdagen til at fungere, f.eks. pudse vinduer, vaske gardiner, praktiske forældreopgaver. Det forudsættes, at medlemmer af husstanden deltager i opgaveudførelsen i hjemmet.

Andre merudgifter

Det er regionens og dermed sygehusets opgave at yde støtte til sprøjter og kanyler m.m., som bruges i forbindelse med intravenøs behandling (sprøjtekure). I praksis betyder det som udgangspunkt, at redskaberne og remedierne udleveres af sygehuset.

Begrundelsen er, at der er tale om en behandling, som sygehuset har ansvar for og fører kontrol med – også selv om behandlingen i praksis foregår hjemme. Alternativt ville det betyde indlæggelse på sygehuset.

Beregning af tilskud til merudgifter

For at modtage merudgiftsydelse skal der foreligge sandsynliggjorte merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller mindst 6.408 kr. årlig (2017).

Tilskud til merudgifter fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Højst en gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter.

Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen.

Merudgiftsydelsen er skattefri og uafhængig af indkomst og formueforhold og ydelsen er skattefri.

Fra 1. januar 2018 ændres reglerne for beregning af dækning af nødvendige merudgifter.

Merudgifterne skal udgøre mindst 6.408 kr. pr. år, svarende til 534 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr. – 1.500 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 – 2.500 kr. om måneden. Hvis man kan dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. om måneden, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Hvis du ikke er berettiget til at få dækket merudgifter efter Servicelovens § 100

For de voksne patienter med cystisk fibrose, som ikke kan få dækket udgifterne efter Servicelovens § 100, kan der dog være andre muligheder, herunder:

 • Personer, der modtager folkepension eller førtidspension tilkendt før 1.1.2003, kan søge tilskud efter pensionslovens § 14 om personligt tillæg, hvis borgerens økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen foretager en økonomisk vurdering af borgerens forhold.
 • Borgere, der modtager øvrige forsørgelsesydelser – herunder førtidspension efter reglerne efter 1.1.2003, kan søge tilskud efter Aktivlovens § 82 om tilskud til behandling, hvis borgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale. Kommunen foretager en økonomisk vurdering af ansøgers og ægtefælles økonomiske forhold.
 • Borgere, der er selvforsørgende med løn, SU eller andet, men som ikke kan skaffe økonomi til at betale egenudgiften, kan søge tilskud efter Aktivlovens § 82 om tilskud til behandling. Kommunen foretager en økonomisk vurdering af ansøgers og ægtefælles økonomiske forhold.