Sådan søger du om handicaptillæg

Når du søger handicaptillæg, skal du også udfylde et særligt oplysningsskema (du får adgang til skemaet i minSU). Du skal vedlægge dokumentation for din funktionsnedsættelse fra enten hospital eller speciallæge i form af journaloplysninger, fyldestgørende lægelig udtalelse eller speciallægeerklæring.

Hvis du ikke selv kan skaffe disse oplysninger, skal du vedlægge et brev med fyldestgørende oplysninger om, hvor SU kan indhente de lægelige oplysninger. Du skal aflevere både oplysningsskema og dokumentation på dit uddannelsessted.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få refunderet udgifter til dokumentation, som du selv har skaffet, med mindre SU selv har bedt om dokumentationen. Vær ligeledes opmærksom på, at det kan tage op til seks måneder at behandle din ansøgning om handicaptillæg.

Læs mere om handicaptillæg på su.dk.

Betingelser for at få handicaptillæg

Du skal opfylde de almene betingelser for at få SU. Det betyder, at du er omfattet af de samme regler som andre studerende, som for eksempel kravet om studieaktivitet. Du er ikke automatisk berettiget til handicaptillæg til SU, selv om du har cystisk fibrose. Det er altid en konkret vurdering, om du på grund af cystisk fibrose har så betydelige begrænsninger i evnen til at påtage dig erhvervsarbejde, at du ikke kan arbejde ved siden af et fuldtidsstudium.

SU Styrelsen tager stilling til din ansøgning ud fra en vurdering af arten og graden af din funktionsnedsættelse, og på baggrund heraf foretager de en vurdering af funktionsnedsættelsens betydning for din evne til at påtage dig erhvervsarbejde som andre uddannelsessøgende.

Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til typiske studenterjob. Styrelsen indhenter i den forbindelse oplysninger fra skattevæsenet for at se, om du inden for de seneste år har været i stand til at arbejde. Der bliver ved vurderingen ikke taget hensyn til, om du på grund af cystisk fibrose har et forøget tidsforbrug i forbindelse med selve uddannelsen. Men der kan tages hensyn til om din sygdom, herunder behandlingen i sig selv tager så meget tid og udtrætter dig så meget, så du er ude af stand til at varetage et arbejde ved siden af et fuldtidsstudium.

Det er derfor vigtigt, at du sammen med din ansøgning vedlægger lægelige oplysninger fra det behandlende Cystisk Fibrose center, der konkret beskriver, hvordan du er påvirket af cystisk fibrose, og hvordan og hvor ofte, du bliver behandlet for din cystiske fibrose, samt det konkrete tidsforbrug i den forbindelse.