Uddannelse

Unge og voksne med cystisk fibrose har mulighed for at søge økonomisk støtte til en relevant uddannelse – enten gennem reglerne om handicaptillæg til SU eller gennem beskæftigelseslovgivningens regler om revalidering. Unge med cystisk fibrose, der netop har forladt skolesystemet, skal som hovedregel klare sig for SU, når de uddanner sig videre.

Handicaptillæg SU

Studerende på videregående uddannelser med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen, kan få et tillæg til SU. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU og er på 8.991 kr. pr. måned i 2021.

Hvis du er studerende på en erhvervsuddannelse udgør tillægget 5.639 kr. om måneden i 2021.

Ungdomsuddannelser (som f.eks. gymnasieuddannelser, HF, HHX, HTX) regnes ikke for videregående uddannelser, og du kan derfor ikke få handicaptillæg til disse uddannelser. Du kan finde en liste over videregående uddannelser på su.dk.

Læs mere om betingelserne for handicaptillæg samt hvordan du søger her.

Revalidering

Unge med cystisk fibrose kan i særlige situationer være berettigede til revalideringsstøtte. Det fordrer, at du har en betydelig funktionsnedsættelse og dermed betydelige begrænsninger i arbejdsevnen. Udover dette er det også en betingelse, at støtten skal kunne føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Man skelner mellem to forskellige former for revalidering: revalidering og forrevalidering.

Revalidering kan gives til borgere, som har begrænsninger i arbejdsevnen, når:

  1. øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter Lov om Aktiv Beskæftigelse eller andre indsatser efter anden lovgivning ikke er tilstrækkeligt til, at du kan komme til at forsørge dig selv, og
  2. du kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet, så dine muligheder for at forsørge dig selv og din familie forbedres.

Forrevalidering

Når kommunen har truffet afgørelse om at du er berettiget til revalidering kan den første fase af revalideringen bestå i en forrevalidering – det er aktiviteter som kan være med til at afklare og fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte for den videre revalidering. Det kan fx bestå af virksomhedspraktik.

Revalidering

Revalideringen – revalideringsforløbet er det, der skal bidrage til at du bliver selvforsørgende og kommer i job.

Forud for bevilling af revalidering udarbejdes i samarbejde med dig ”Min plan” som er en plan, der skal bidrage til overblik over mål, indsatser, aftaler og status over løbende og afsluttede indsatser. Kommunen har pligt til at udarbejde ”Min plan”

Økonomisk støtte under revalidering

Udgangspunktet er, at unge under 30 år skal forsøge sig med Statens Uddannelsesstøtte, SU. Hvis du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, vil du skulle søge om uddannelseshjælp.

Hvis du er over 30 år eller har en kompetencegivende uddannelse, vil du skulle søge om kontanthjælp. Hvis du er bevilget revalidering med en jobplan, vil kommunen tage stilling til hvad, du har ret til i revalideringsydelse. Revalideringsydelsen udgør i 2021: 19.334 kr. om måneden.

Hvis du er under 30 år kan du have ret til dagpengenes maksimale beløb. Det gælder f.eks. hvis du har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn eller hvis du før revalideringen har haft indtægter i mindst 6 måneder, der overstiger det maksimale beløb.

Hvis du ikke har ret til det maksimale beløb, er der forskellige satser, som bl.a. afhænger af, om du forsørger hjemmeboende børn, er hjemmeboende, og om du er over eller under 25 år.

Særlige udgifter (undervisningsmaterialer, hjælpemidler m.m.)

Revalidender under forrevalidering eller under revalidering efter en fastlagt jobplan kan få tilskud, til de hjælpemidler m.m., som er nødvendige for at gennemføre uddannelsen. Ved hjælpemidler forstås f.eks. undervisningsmateriale og arbejdsredskaber Der kan desuden gives hjælp de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen og som er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.