Førtidspension

Den 1. januar 2003 blev reglerne for førtidspension ændret, og i 2013 blev der gennemført en reform, som betyder at langt færre tilkendes førtidspension. Hvis du i 2013 var tilkendt førtidspension er regler, ydelser mv. de samme som før reformen.

Førtidspension
Den 1. januar 2003 blev reglerne for førtidspension ændret, og i 2013 blev der gennemført en reform, som betyder at langt færre tilkendes førtidspension. Hvis du i 2013 var tilkendt førtidspension er regler, ydelser mv. de samme som før reformen.

Det er din arbejdsevne, som danner grundlag for om du er berettiget til førtidspension.
Betingelsen for at få tilkendt førtidspension er, at din arbejdsevne er varigt nedsat i et væsentligt omfang, så du ikke er i stand til at varetage en såkaldt minifleksjob

Under 40 år – over 40 år
Hvis du er under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, men skal indgå i et ressourceforløb. Er du over 40 år, og har du ikke tidligere gennemført et ressourceforløb, skal du som udgangspunkt gennemgå et ressourceforløb før, der kan tages stilling til om du er berettiget til førtidspension.

Ankestyrelsen har dog truffet en principiel afgørelse om, at en borger ikke skal indgå i et ressourceforløb hvis det er dokumenteret eller på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved at deltage i et ressourceforløb.

Et ressourceforløb har fokus på dine ressourcer. Det gælder både i forhold til arbejde, uddannelse, sundhed og dine sociale forhold. Et ressourceforløb bliver tilrettelagt efter den enkeltes muligheder og behov med det formål at hjælpe personen videre, så det på længere sigt kan blive muligt at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Et ressourceforløb kan føre til, at der rejses sag om førtidspension, hvis alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet og din arbejdsevne vurderes at være minimal.
Personer i alderen fra 18 år – 39 år kan dog tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Hvis det er åbenlyst, at der ikke er mulighed for at udvikle din arbejdsevne, hvis din funktionsnedsættelse er betydelig, kan kommunen træffe afgørelse om, at der rejses en sag om førtidspension uden at du har været igennem et ressourceforløb.

Sagsbehandlingen – rehabiliteringsplan
Det er rehabiliteringsteamet i kommunen, som behandler sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Rehabiliteringsteamet er sammensat af repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet og i nogle situationer fra undervisningsområdet. Derudover består teamet af en sundhedskoordinator, som kommer fra Regionen, det kan f.eks. være en læge.

Du deltager i mødet sammen med din sagsbehandler, og du har også mulighed for at have en bisidder med til mødet.

Kommunen skal behandle din sag om førtidspension i forhold til alle de andre muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning.
Du kan anmode om, at kommunen alene tager stilling til om du er berettiget til førtidspension. Så vil kommune behandle din ansøgning på det foreliggende dokumentationsgrundlag.
Kommunen kan også påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, som ikke selv har søgt om førtidspension.

Afgørelse om førtidspension skal begrundes, og hvis du får afslag på tilkendelse af førtidspension kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagen skal sendes til kommunen, der er en klagefrist på 4 uger.

Satser for førtidspension
Gældende satser hvis du har fået tilkendt førtidspension fra 2003 og frem:

Satsen for enlige er 19.738 kr. om måneden og for gifte/samlevende 16.778 kr. om måneden (satser pr. 1. januar 2023)

Førtidspension er skattepligtig. Din konkrete udbetaling af førtidspension afhænger af, hvor meget du tjener ved siden af, og om du har andre pensions- eller renteindtægter.

Fra 1. januar 2023 er reglerne ændret, så din ægtefælles indkomst ikke længere har indflydelse på hvor meget du får udbetalt i pension.

Du kan selv lave en beregning af din førtidspension på borger.dk

De gamle regler for førtidspension
De gamle regler gælder, hvis din sag om førtidspension er rejst før januar 2003 – eller hvis du er tilkendt førtidspension før dette tidspunkt. De gamle regler gælder også, hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse, og du på et senere tidspunkt skal have rejst en pensionssag.

Du kan læse mere om de gamle regler på Borger.dk https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Foertidspension-oversigt/Foertidspension-gamle-regler

Siden er opdateret den 12. april 2023