Hvad er en § 56 aftale?

En § 56 aftale, er en aftale du indgår med din arbejdsgiver.

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver opnår ret til refusion fra kommunen fra første sygedag og i de 30 første kalenderdage.

Det er Jobcentret som skal godkende aftalen.

Din arbejdsgiver vil få refusion med et beløb, som svarer til de sygedagpenge, som du har ret til at få udbetalt.

Hvornår kan jeg få en § 56 aftale?

  • Når du som lønmodtager har en sygdomsrisiko, som er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og det forventes at man vil have mindst 10 fraværsdage inden for et år.
  • Når du som lønmodtager skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller
  • Når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.
  • Du skal som udgangspunkt opfylde beskæftigelseskravet i forhold til Sygedagpengeloven. Det betyder, at du skal have arbejdet 240 timer inden for de seneste 6 måneder og kun må have arbejdet under 40 timer i en af de 6 måneder.

Du kan ikke få en § 56 aftale, hvis du er ansat i fleksjob, da din arbejdsgiver allerede har ret til refusion fra første fraværsdag.

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde en blanket DP 211  som sendes til Jobcentret.

Hvis Jobcentret vurderer, at der behov for yderligere dokumentation, vil de indhente en erklæring fra din læge.

Hvor længe gælder aftalen?

Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, som er omfattet af aftalen. Hvis man ikke inden for det seneste år ikke har haft et fravær på mindst 10 dage på grund af sin kroniske eller langvarige lidelse, kan aftalen ikke fornyes. Medmindre der er sket væsentlige ændringer i ens situation, arbejdsmæssigt eller helbredsmæssigt.

Ved udløbet af aftalen, skal du søge igen.

Klagemulighed

Hvis du får afslag på at få en § 56 aftale kan du klage over afgørelsen.

Du skal aflevere din klage til Jobcentret senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.