Opdateret vejledning fra Cystisk Fibrose Centrene

Cystisk Fibrose Centrene har udarbejdet en opdateret vejledning vedrørende cystisk fibrose, og Covid-19. Nedenstående aktuelle vejledning er udarbejdet af læger i CF-klinikker i børne- og voksenregi på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital den 8. februar 2021.

Risikogruppe

Personer med cystisk fibrose tilhører risikogruppen i forbindelse med COVID-19.  Lungefunktionspåvirkning og andre komplikationer kan skærpe risikoen. Eksempler på skærpet risikoprofil kan være lav lungefunktion, lungetransplantation, særligt resistente bakterier, diabetes, hjertesygdom, immundæmpende behandling, graviditet og nylig fødsel. Cystisk fibrose er en fluktuerende sygdom, hvor behov for intensiveret behandling, skærmning og aflastning løbende og med kort varsel kan ændre sig.

Retningslinjer og test

Det anbefales, at personer med cystisk fibrose følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og overholder retningslinjer om hygiejne og afstand (2 meter for personer i risikogruppe). Det anbefales, at man lader sig teste for COVID-19 i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

Pasning/uddannelse/arbejde

Det anbefales at voksne arbejder hjemme så vidt muligt med henblik på at minimere antallet af unødige kontakter. Såfremt personer med cystisk fibrose ønsker at møde fysisk på arbejde, i børnepasnings-  eller uddannelsesinstitution, anbefales dialog med det pågældende sted vedrørende smitteminimerende tiltag for den enkelte. Man bør løbende holde sig orienteret via sin arbejdsplads og i lokalområdet i forhold til  sygdomsudbrud og smittekæder, der skal føre til periodevis større restriktioner. For enkelte personer med skærpet risikoprofil og højrisiko erhverv, vil det vurderes mest hensigtsmæssigt ikke at møde fysisk.

Det vurderes forsvarligt, at personer med cystisk fibrose møder fysisk på  arbejde, i børnepasnings- eller uddannelsesinstitution, såfremt Sundhedsstyrelsens anbefalinger og restriktioner kan overholdes det pågældende sted.  Heri indgår anbefalinger om hygiejne, afstand, forskudte arbejdstider, optimering af virtuelle arbejdsgange.

Det offentlige rum

Det anbefales, at personer med cystisk fibrose så vidt muligt undgår store forsamlinger og offentlig transport, specielt i myldretiden. Det anbefales at benytte mundbind eller ansigtsvisir ved besøg i sundhedsvæsenet, ved praktiserende læge, ved brug af offentlig transport samt i generelt i det offentlige rum, hvor tæt kontakt kan opstå. Brug af mundbind  anbefales ikke i skoler og børneinstitutioner, hvor der fokuseres på grundig hygiejne og smitteovervågning. Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning om brug af mundbind i det offentlige rum.

Husstanden

Hustandsmedlemmer kan møde på arbejde, i børnepasnings-  eller uddannelsesinstitution, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger og restriktioner kan overholdes det pågældende sted.  I enkelte tilfælde vil det vurderes, at risikoen er for høj i forhold til den pårørendes smitteeksponering og risikoprofilen for personen med cystisk fibrose. Hvis der er behov for tæt kontakt (eksempelvis ved pasning og pleje) fra person uden for husstanden  anbefales det, at denne person bærer mundbind.

Rådgivning

Der kan søges rådgivning fra CF foreningen vedrørende overordnet vedledning samt sociale og økonomiske spørgsmål og i CF klinikkerne vedrørende individuel lægelig rådgivning.  Det anbefales, at man løbende orienterer sig i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ved skærpede lokale restriktioner

Du bedes fremmøde i dit CF center og på sygehuset som planlagt, også selv om du bevæger dig over kommune og regionsgrænser. Overhold skærpede retningslinjer fra myndighederne.

Læger i CF klinikkerne vil opdatere dette notat 1. maj 2021 samt løbende ved markante ændringer i smittetryk, anbefalinger og fremkomst af data for COVID-19 hos personer med cystisk fibrose.
(Vi arbejder på en opdatering af vejledningen fra 8. februar. Vi anbefaler, at du kontakter dit Cystisk Fibrose Center, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.)