Forskningsprojekter ECFS-konference 2017

Her kan du læse resuméer af 14 danske forskningsprojekter, som blev præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2017 i Sevilla, Spanien.

Mekanismerne bag ß-lactam resistensudviklingen i Achromobacter xylosoxidans

Af Anna-Birgitte Thinggaard

CF-patienters lunger bliver fra en ung alder inficeret med forskellige bakterier såsom Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa. Derudover er der et antal opportunistiske bakterier såsom Burkholderia og Achromobacter, som kan give infektioner i patienter med CF…

Læs mere…


Forekomst samt karakteristik af kronisk nyresygdom blandt danske voksne med cystisk fibrose

Af Kristina Hooge Berg 

Vi har lavet et tværsnitsstudie over danske voksne patienter med CF fra Københavns CF-Center på Rigshospitalet i perioden 2013-2015. Vi har set på, hvad forekomsten af kronisk nyresygdom (CKD) er blandt disse, samt hvad der karakteriserer patienterne med kronisk nyresygdom…

Læs mere…


Hjemmemonitorering af patienter med cystisk fibrose – et pilotstudie

Af Søren Sperling Pedersen

Cystisk fibrose er en alvorlig medfødt genetisk sygdom, som livslangt kræver faste kontroller hver 4.-6. uge. Hjemmemonitorering af patienternes lungefunktion kan øge brugerinddragelsen og muliggøre et mere fleksibelt ambulant forløb…

Læs mere…


Karakterisering af den bakterielle luftvejsflora hos 63 børn med cystisk fibrose ved hjælp af deep sequencing – Et dansk kohortestudie

Af Jens Christian Nørgaard

Med dette studie ønskede vi at benytte DNA-baserede metoder til at beskrive den bakterielle luftvejsflora hos børn med cystisk fibrose. På de danske børneafdelinger er det klinisk praksis, uanset symptomer, at sende luftvejssekret fra børn med cystisk fibrose til mikrobiologisk undersøgelse en gang om måneden…

Læs mere…


Vitamin D hos voksne med cystisk fibrose

Af Inger Mathiesen

Vitamin D-mangel er almindeligt blandt CF-patienter og har i andre studier været associeret til lungefunktion og infektionsparametre. I nogle guidelines er et niveau på 75 nmol/l anbefalet. Vi ønskede at evaluere, om vi lever op til behandlingsmålet om årlig måling af vitamin D, og om vitamin D-niveau i blodet er associeret med lungefunktion (%FEV1) og infektionsparametre…

Læs mere…


Mikrobiel fysiologi og persistens af Pseudomonas aeruginosa lungeinfektioner

Af Janus A.J. Haagensen 

Formålet med vores forskning er at undersøge adaptation, fitness (kapasiteten til at overleve) og evolution for Pseudomonas aeruginosa celler isoleret fra patienter med cystisk fibrose…

Læs mere…


Ilt er nødvendigt ved amikacins bakteriedrab på Mycobacterium abscessus

Af Mette Kolpen 

Formålet med dette studie er, at vise nødvendigheden af ilt ved amikacinbehandling af bakterien Mycobacterium abscessus, der er kendt for sin naturlige modstand overfor de fleste klinisk tilgængelige antibiotika, der benyttes ved lungeinfektion hos cystisk fibrose patienter…

Læs mere…


Ernæringsstatus hos cystisk fibrose patienter med PEG sonde og langtidseffekten på BMI og lungefunktionen

Af Hjally Janusarson 

Formålet med denne opgave var at finde ud af, hvornår anlæggelsen af PEG sonde (mavesonde) fandt sted, og om anlæggelsen havde nogen langtidseffekt på CF-patienternes BMI (Body Mass Index) og FEV1% (lungefunktion)…

Læs mere…


Inflammation, Vitamin D og Adiponectins indflydelse på forhøjet blodsukker i patienter med cystisk fibrose

Af Christine Råberg Mikkelsen 

Fremskridende diabetes hos cystisk fibrose (CF) patienter er præget af særlig hormonregulering sammenlignet med CF patienter uden diabetes, baggrundsbefolkningens type 2 diabetikere (DM2) samt raske…

Læs mere…


Colistin-resistente Achromobakter og Pseudomonas aeruginosa prøver fra danske cystisk fibrose patienter er ikke relateret til plasmid medieret ekspression af mcr-1

Af Maya Pedersen

Colistin er et antibiotikum af stor betydning i forhold til at kunne behandle lungeinfektioner hos cystisk fibrose (CF) patienter. Sidste år blev der reporteret, at resistens imod colistin nu kan sprede sig fra bakterie til bakterie via plasmider…

Læs mere…


Optimering af høje doseringsregimer med colistin i cystisk fibrose med Pseudomonas aeruginosa

Af Wang Hengzhuang

Bakterien P. aeruginosa vokser som biofilm og er den vigtigste årsag til kronisk lungeinfektion i cystisk fibrose (CF). Den foreliggende undersøgelse blev udført for at udforske høje doseringsregimer med colistin i CF-patienter med P. aeruginosa kronisk biofilm lungeinfektion…

Læs mere…


Hjemmemonitorering af patienter med cystisk fibrose – et pilotstudie

Af Signe Fog Sønderup

Jeg har i samarbejde med Søren Sperling været aktiv i forskningsprojektet Hjemmemonitorering af patienter med cystisk fibrose – et pilotstudie, primært i del B, hvor 10 patienter har udført daglige lungefunktionsmålinger hjemme i 28 dage, samtidig med IV-antibiotikakur i de første 14 dage…

Læs mere…


Afspejler LCI niveauet af inflammatoriske markører i BAL-væske hos børn med CF?

Af Sigrid Hjermind

Tilbagevende infektioner i lungevævet hos CF-patienter resulterer i skade på lungevævet og faldende lungefunktion. Infektion medfører inflammation i lungevævet. Under inflammation frigives inflammatoriske markører. Ved bronkoalveolær lavage (BAL) ophentes materiale fra lungevæv…

Læs mere…


Denitrifikation beskytter anaerobe Pseudomonas aeruginosa biofilmer under colistinbehandling

Af Laura Line

Kronisk lungeinfektion med Pseudomonas aeruginosa bakterie er den mest alvorlige komplikation ved cystisk fibrose (CF). Infektionen er kendetegnet ved, at P. aeruginosa gror i biofilm i lungeslim, hvor immunforsvaret forårsager iltsvind, og i stedet bruger P. aeruginosa nitrit til respiration i denitrifikation…

Læs mere…