Generalforsamling

Cystisk Fibrose Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

Information om og bilag til Generalforsamling 2023 findes her.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med seks ugers varsel.

Generalforsamlingen holdes skiftevis hvert andet år vest for Storebælt og hvert andet år øst for Storebælt.

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  – A. Valg af 1 medlem med cystisk fibrose. Dette valg gennemføres kun  såfremt, der ikke allerede er et medlem med cystisk fibrose i bestyrelsen, som ikke er på valg.
  – B. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af to suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Godkendelse af kontingent.
  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmerne skal sendes til sekretariatet på mail ho@cff.dk senest fire uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest to uger før generalforsamlingen.

Stemmeret og afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemsskab for det foregående kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab.

Der stemmes online. For at kunne stemme skal du være tilmeldt og have oplyst det mobiltelefonnummer, du gerne vil benytte, når du afgiver din stemme.

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Læs mere om afstemning ved fuldmagt i næste afsnit.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17.

Fuldmagt

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Læs mere og hent formularen her.

Opstilling til bestyrelsen

Opstilling til bestyrelsen foregår ved at udfylde online opstillingsformular. Opstillingsformularen lægges på hjemmesiden senest otte uger før generalforsamlingen.

Opstillingsformularen skal være sekretariatet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. De opstillede kandidater offentliggøres løbende og senest to uger før generalforsamlingen.

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer i ulige år og tre i lige år. Valgbare til de to/tre bestyrelsesposter er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen kan du læse mere om opgaven som bestyrelsesmedlem her.

Valg til bestyrelsen

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, der består af ni medlemmer. Fem af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Genvalg kan finde sted. (Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år).

 • Det tilstræbes, at der er et medlem med cystisk fibrose blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
 • Valgbare til de øvrige bestyrelsesposter, der skal vælges på generalforsamlingen, er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Hvis der allerede er et eller flere medlem(er) med cystisk fibrose i bestyrelsen, vil der ikke være særskilt valg af bestyrelsesmedlem med cystisk fibrose. Der vil derfor kun være en valghandling for valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år. Der kan derfor stemmes på op til to af de opstillede kandidater i ulige år og tre i lige år.

Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.