Nye midlertidige regler på socialområdet

I sidste uge udsendte Social- og Indenrigsministeriet en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft med det samme (18.marts 2020). Den kan få konsekvenser for personer med cystisk fibrose og familier med børn med cystisk fibrose. Derfor giver vi her overblik over, hvad den kan komme til at betyde for jer.

Hvis I oplever konkrete situationer og problemer i forhold til nedenstående, fx at I ikke kan få den nødvendige rådgivning eller behandling af ansøgninger om hjælp, er I velkommen til at kontakte foreningens socialrådgiver Vibeke Larsen på telefon 20 95 34 64 tirsdag klokken 17-19 og mandag, onsdag og torsdag klokken 10-12 (frem til påske) –  eller skriv en mail til vl@cff.dk.

Den nye bekendtgørelse giver kommunerne mulighed for at foretage en række ændringer i forhold til hjælp efter serviceloven.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at kommunerne har mulighed for at håndtere de svære prioriteringer, som kan opstå, efterhånden som Corona-virussen spreder sig. Det handler for eksempel om, at et stort antal medarbejdere i løbet af kort tid kan blive syge.

Bekendtgørelsen kan få betydning for personer med cystisk fibrose og familier med børn med cystisk fibrose, fordi kommunen får mulighed for:

  • At undlade at yde rådgivning efter serviceloven – kommunen vil kunne indskrænke den faktiske adgang ved for eksempel kun at rådgive telefonisk eller ved at indskrænke åbningstiden
  • At undlade at sagsbehandle visse sager efter serviceloven. Kommunen vil kunne træffe afgørelse om midlertidigt, helt eller delvist at undlade at behandle en sag eller midlertidigt ændre måden, som en sag behandles. Det kan fx dreje sig om ansøgninger vedrørene handicapbil eller fravigelse af reglerne om krav til begrundelse, partshøring mv.
  • At undlade at levere eller reducere levering af visse typer af serviceydelser, fx ledsagelse eller socialpædagogisk støtte. Denne del formoder vi ikke får betydning for mennesker med cystisk fibrose.
  • At lukke for at man kan påklage afgørelser truffet efter bekendtgørelsen. De almindelige afgørelser som kommunen træffer, vil være omfattet af de almindelige regler, hvor der er mulighed for at klage over afgørelsen.

Kan få betydning for opfølgning af løbende bevillinger og konkrete ansøgninger

Kommunen vil typisk ikke kunne undlade at levere ydelser, der består af et kontant beløb, som for eksempel merudgifter efter servicelovens § 41 eller § 100, eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42.

Men vi (fra foreningen) må formode, at det i praksis kan få betydning i forhold til opfølgning af de løbende bevillinger, og at behandling af konkrete ansøgninger tidsmæssigt kan trække ud.

Kommunen har ansvar for opfølgning på løbende bevillinger

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det er kommunen som har ansvar for at gennemføre opfølgning af løbende bevillinger af henholdsvis tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, og disse vil derfor fortsat gælde indtil kommunen, har lavet opfølgning i samarbejde med jer, og eventuelt har truffet en ny og ændret  afgørelse.