Kompensationsmuligheder

COVID-19 pandemien giver anledning til mange spørgsmål inden for social- og beskæftigelsesområdet. Hvordan er man stillet i forhold til arbejde, isolation, tabt arbejdsfortjeneste, lønkompensation med mere, når man er i øget risiko i forhold til Covid-19? Og hvordan er pårørende stillet? 

 

Mange med cystisk fibrose og deres nære pårørende har behov for at have muligheden for at blive hjemme for at undgå smitte med Covid-19 og et potentielt alvorligt sygdomsforløb. Cystisk Fibrose Foreningen har undersøgt forskellige kompensationsmuligheder og arbejdet for politiske løsninger til de personer der ikke er dækket af en ordning.

Læs mere om hvad vi arbejder for her. 

Aftale om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe

Den 18. april blev Folketingets partier enige om at finde en løsning for personer i øget risiko indenfor en reserve på 200 millioner kroner. Det resulterede i en løsning indenfor sygedagpengesystemet, som trådte i kraft den 20. maj 2020. Løsningen omfatter både personer i øget risiko og deres nære pårørende. 

Reglerne kort fortalt

OPDATERING 24. MARTS 2021: ORdningen forlænges yderligere til den 30. juni. Læs nyheden fra Beskæftigelsesministeriet her.

OPDATERING 7. DECEMBER 2020: Ordningen forlænges yderligere til 31. marts 2020. Læs pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet her. 

OPDATERING AUGUST: Ordningen forlænges til den 31. december. Læs pressemeddelelse om forlængelse her. 

 • Omfatter lønmodtagere i ansættelse, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, og
 • lønmodtagere i ansættelse, som er pårørende til – og deler husstand med – en person i risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.
 • Lægedokumentation er nødvendig.
 • Arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.
 • Lønmodtageren skal fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.
 • Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet overfor kommunen, men dog ikke kravet om uarbejdsdygtighed.
 • Private og offentlige arbejdsgivere, der udbetaler løn til lønmodtageren, har ret til refusion. Lønmodtagere, som ikke får udbetalt løn fra arbejdsgiver under fraværet, har ret til sygedagpenge fra første fraværsdag.

Sundhedsstyrelsen har i de seneste retningslinjer slået fast, at mennesker med cystisk fibrose tilhører risikogruppen. Personer med cystisk fibrose er dermed som udgangspunkt omfattet af ordningen, hvor det er muligt at blive hjemme for at passe på sig selv.

Derudover gælder ordningen for dig, som er pårørende – i visse situationer.

Har du brug for hjælp i forbindelse med ordningen? Kontakt Cystisk Fibrose Foreningens socialrådgiver Vibeke Larsen på telefon 20 95 34 64.

Læs nyheden om ordningen på Bekæftigelsesministeriets hjemmeside her.

Læs aftaleteksten her.
Læs aftaleteksten om forlængelse af ordningen til 31. december her. 

Hvis du har cystisk fibrose

Ordningen omfatter personer med cystisk fibrose, som:

 • er i arbejde (ansættelse) på den første fraværsdag, og
 • hvor der er lægelig dokumentation for, at du konkret er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19. Det dokumenterer du ved notat fra lægerne på C-ystisk Fibrose Centrene

Desuden er det en betingelse at:

 • det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen, så der er mulighed for 2 meters afstand til kolleger/klienter/kunder/borgere – eller mulighed for barrrirer.

   

 • det ikke er muligt at undgå længerevarende ansigt-til-ansigtkontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige korterevarende ansigt-til-ansigtkontakter.

   

 • Det ikke er muligt at give dig andre arbejdsopgaver, der ikke er risikofyldte.

   

 • Det ikke er muligt at give dig andre arbejdsopgaver, der ikke er risikofyldte.

   

 • der ikke er mulighed for omplacering til andre funktioner/opgaver.
 • det ikke er muligt at arbejde hjemmefra. 

Hvis du er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren, skal du ikke varetage opgaver eller funktioner, hvor du deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 – eller en patient som har COVID-19.

Gå i dialog med din arbejdsgiver

Det er derfor vigtigt at du går i dialog med din arbejdsgiver om hvorvidt, det er muligt at indrette arbejdspladsen, mulighed for omplacering eller at arbejde hjemmefra.

Hvis det ikke er muligt at finde en løsning, skal din arbejdsgiver lave en erklæring om, at du helt er fritaget for dine arbejdsforpligtelser og derudover er der krav om en lægeattest fra din behandlende læge.

Det er dig selv som skal kontakte lægen og bede din arbejdsgiver om erklæringen om, at du fritages fra arbejde. Kommunen refunderer dine udgifter til lægeattest.

Få overblik over de retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som skal følges på din arbejdsplads, her. 

Din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion

Ordningen betyder, at uanset om du er ansat i det private eller i det offentlige, har din arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Det gælder også hvis du er ansat i fleksjob.

Hvis du som lønmodtager almindelig vis ikke får udbetalt løn når du er syg, får du ret til sygedagpenge fra kommunen.

Følg fortsat råd fra din læge

Hvis du før Covid-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra din læge, skal du fortsat følge lægens råd. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.

Se vejledning med trin-for-trin guide fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering her. 

 

Hvis du er pårørende til en person med cystisk fibrose

For pårørende til personer med cystisk fibrose er der to kompensationsmuligheder. Den nye ordning inden for sygedagpengesystemet, som er trådt i kraft 20. maj 2020 og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 til forældre til børn med cystisk fibrose. 

Ordning for nære pårørende om sygedagpengerefusion til arbejdsgivere

Aftalen om sygedagpengerefusion omfatter som udgangspunkt også dig, som er pårørende til og deler husstand med et barn, ung eller voksen med cystisk fibrose.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen, hvor det fremgår, at personer, der er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren, og som bor sammen med en person i øget risiko, f.eks. en partner eller barn, ikke skal varetage opgaver eller funktioner, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af, og har tæt kontakt med, en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 eller en person med konstateret COVID-19.

Desuden er det en betingelse at:

 • det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen, så der er mulighed for 2 meters afstand til kolleger/klinter/kunder/borgere – eller mulighed for barrierer.

   

 • længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter ikke kan undgås.

   

 • det ikke er muligt at give dig andre opgaver, der ikke er risikofyldte.

   

 • der ikke er mulighed for omplacering til andre funktioner/opgaver.

   

 • det ikke er muligt at arbejde hjemmefra

Individuel vurdering 

Vurderingen af om du som pårørende kan blive hjemme beror på en konkret og individuel vurdering og på baggrund af lægelig dokumentation samt en erklæring fra din arbejdsgiver.

Gå i dialog med din arbejdsgiver

Du skal derfor gå i dialog med din arbejdsgiver om hvorvidt, der er mulighed for at indrette arbejdspladsen sikkert, om du kan overgå til andre opgaver/funktioner – eller om du kan arbejde hjemmefra.

Hvis det ikke er muligt at finde en løsning, skal din arbejdsgiver lave en erklæring om, at du helt er fritaget for dine arbejdsforpligtelser og derudover er der krav om en lægeattest der dokumenterer at du er pårørende til en person i øget risiko.

Det er dig selv som skal kontakte lægen og bede din arbejdsgiver om erklæringen om, at du fritages fra arbejde. Kommunen refunderer dine udgifter til lægeattest.

Kommunen kontrollerer familiemæssig tilknytning

Kommunen skal herudover kontrollere at du og din partner/barn har samme folkeregisteradresse – og anmode om en tro-og-love erklæring om jeres familiemæssige tilknytning, hvis den ikke fremgår af folkeregistret.

Den samlede vurdering

I den samlede vurdering indgår vurdering af om risikoen er for høj i forhold til din pårørendes smitteeksponering og risikoprofilen for personen med cystisk fibrose.

Se vejledning med trin-for-trin guide fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering her. 

 

Tabt arbejdsfortjeneste – § 42 – til forældre til børn med cystisk fibrose

Vi stillede i begyndelsen af coronakrisen myndighederne spørgsmålet om muligheden for at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for forældre, der bliver hjemme med deres børn med cystisk fibrose for at undgå coronasmitte. Svaret var, at det er muligt, efter en konkret individuel vurdering, at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste .  Læs mere her.


Øvrige undersøgte løsninger

Refusion til arbejdsgivere ifølge § 53b ikke mulig

Vi har undersøgt, om arbejdsgivere til personer med cystisk fibrose ville kunne få refusion for sygedagpenge på baggrund af en midlertidig ændring i sygedagpengeloven (§ 53b) når medarbejderen med cystisk fibrose må blive hjemme for at undgå at blive smittet med Covid-19.  Det kan de desværre ikke. Den dækker alene, når en person må blive hjemme fra arbejde efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne (fx når vedkommende har været på en rejse i en risikozone) for at undgå, at den person smitter andre.

Se spørgsmål og svar om ændringen i sygedagpengeloven på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

§ 56 ikke en mulig kompensationsordning

Da du ikke er syg, men ”alene” i risiko for at blive smittet, er du ikke uarbejdsdygtig på grund af din cystisk fibrose. Det er derfor vores vurdering, at § 56 aftalen ikke kan anvendes i denne situation.

Den ny bekendtgørelse om midlertidige regler på socialområdet


Den 18. marts udsendte Social- og Indenrigsministeriet en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft med det samme. Den kan få konsekvenser for personer med cystisk fibrose og familier med børn med cystisk fibrose. Derfor giver vi her overblik over, hvad den kan komme til at betyde for jer.