Sommerhilsen og status fra socialrådgiveren

Gennem de seneste uger og måneder har jeg talt med rigtig mange af jer. Både når I har henvendt jer for at få rådgivning,  i forbindelse med, at vi ringer rundt til jer – og ved onlinearrangementerne. Vi har naturligvis talt om Corona, men også om muligheder for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, dækning af nødvendige merudgifter og meget mere.

I de seneste uger, har der været en række henvendelser med spørgsmål om den særlige kompensationsordning for de, der selv er i risiko og for pårørende. Flere har haft spørgsmål om, hvordan ansøgningsproceduren er og hvem der er omfattet. Andre har oplevet problemer, som primært har handlet om, at arbejdsgiver har vurderet, at arbejdspladsen godt kan indrettes sikkert, og derfor ikke har villet lave en erklæring om fritagelse.

Har du fået tilkendt kompensationsordningen uden problemer? Har du der har haft problemer fundet en løsning?  Hvis du har lyst til at dele dine erfaringer med os, er du meget velkommen til at sende os en mail på info@cff.dk.

Foreløbig gælder ordningen frem til 31. august – og pt. ved vi ikke om den bliver forlænget.

Har du brug for rådgivning i forhold til ordningen eller andre problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte mig. Jeg træffes igen efter ferien – tirsdage mellem kl. 17.00 – 19.00 eller på mail vl@cff.dk

 

De bedste sommerhilsner

Vibeke

Dit barn har ret til sygeundervisning

Det er skolens leder, der har ansvaret for, at dit barn modtager sygeundervisning, og det er skolelederens opgave og ansvar at være opsøgende, når et barn har fravær eller vanskeligheder med at følge undervisningen.

Ligeledes er skolen forpligtet til at sikre, at barnet får hjælp til at tage sin medicin i skoletiden, hvis der er behov for det.

Du og skolen kan læse mere om sygeundervisning her på hjemmesiden. I kan også finde redskaber og inspiration til at støtte barnets skolegang på hjemmesiden for Danske Patienters projekt SKOLE FOR MIG.

Nyt fra socialrådgiveren: Udmåling og beregning af nødvendige merudgifter

Merudgifter dækkes ved, at der beregnes en merudgiftsydelse, som fastsættes på baggrund af de sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter. Der skal sandsynliggøres merudgifter for minimum 4.848 kr. (2018) på årsbasis, før man er berettiget til at få dækket merudgifter. Kommunen udarbejder i samarbejde med forældrene hvert år et overslag over de merudgifter, som familien efter al sandsynlighed vil få i det kommende år.

I rådgivningen får jeg jævnligt spørgsmål om, hvorvidt vi i foreningen har en oversigt over satser for de forskellige merudgifter, f.eks. satser for ekstra vask, ekstra tøj og sko mv. Sådanne satser findes ikke, fordi udmåling og beregning af merudgifter altid sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Det betyder, at der altid skal tages udgangspunkt i det enkelte barns situation og behov.

Børn og voksne med cystisk fibrose er forskellige, og behovene kan være meget forskellige. Nogle har store problemer med maven, mens andre ikke har de samme problemer. Andre har udtalte problemer med sved, mens det for andre er mindre udtalt. Det medfører forskellige behov, og derfor vil der være forskel i behovet og omfanget af de merudgifter, der kan dækkes.

Mange kommuner anvender opgørelser fra f.eks. Danmarks Statistik over det almindelige forbrug på forskellige områder som udgangspunkt for udmålingen af, i hvilket omfang der er tale om udgifter, som ligger udover det almindelige. Det er derfor vigtigt, at du bidrager med information og oplysninger om dit/jeres barns behov og forbrug. Det er ikke et lovkrav at dokumentere sine merudgifter, men at sandsynliggøre behovet. Det kan f.eks. være en opgørelse over, hvor meget sengetøj du køber til dit barn, hvor meget undertøj, tøj og sko du køber. Kommunen vil så lave en vurdering af, hvor meget der ligger ud over det niveau, som er almindeligt.

I nogle situationer er det svært at få overblik over behovet. Derfor kan det være en hjælp for både dig og for sagsbehandleren, hvis du over en periode registrerer eller indsamler dokumentation over dit/jeres barns behov f.eks. over forbrug af tøj og sko – eller registrerer hvor meget du vasker, og hvor stor en del som er en direkte følge af sygdommen.

Nye regler inden for sociallovgivningen

 Nye regler for beregning af nødvendige merudgifter til voksne (Servicelovens § 100)

Fra 1. januar 2018 ændres reglerne for hvordan merudgifter til voksne skal beregnes . Fremover udgør tilskuddet et standardbeløb på:

  • 1.000 kr. pr. måned hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr. – 1.500 kr. om måneden
  • 2.000 kr. pr. måned hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 – 2.500 kr. om måneden.
  • Hvis man kan dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. om måneden, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Varsling af ophør af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis kommunen træffer afgørelse om ophør af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, skal afgørelsen meddeles med en varsel på 14 uger, fra du modtager afgørelsen. Du kan læse mere om varslingsreglerne her. Varslingsperioden gælder ikke i de situationer, hvor der er truffet en klar aftale mellem dig og kommunen om, at bevillingen er givet for en fastsat og afgrænset periode eller i forbindelse med at dit barn fylder 18 år.