17
Sep 20

Generalforsamling 2020

Cystisk Fibrose Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 17. september fra klokken 18.00-21.00 i Høje Taastrup.

Den tidligere planlagte generalforsamling, som skulle være afholdt d. 28. april 2020, blev udsat pga. coronasituationen.

Indkaldelse til generalforsamlingen blev sendt med post til foreningens stemmeberettigede medlemmer i uge 32.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år. Læs Årsberetning 2019 her.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Se årsrapporten her.
4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, se opstillede kandidater her.

Følgende tre er på valg:
Sune Schackenfeldt (genopstiller). Formand, far til to børn, som har cystisk fibrose.
Lars Christian Østergreen (genopstiller). Næstformand, har cystisk fibrose.
Lene Pedersen (genopstiller). Mor til voksen med cystisk fibrose.

5. Valg af to suppleanter, følgende to er på valg:

Mads Pagh Nielsen (genopstiller). Far til barn, som har cystisk fibrose.
Mina Frank Lussenburg (genopstiller). Mor til voksen, som har cystisk fibrose.

6. Valg af revisor
7. Godkendelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2021 er 325,- årligt for et personligt medlemskab og 450 kr. årligt for et familiemedlemskab. (kontingentet i 2020 er hhv. 310,- kr. og 430 kr.)

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Der er ikke fremkommet forslag
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmerne skal sendes til sekretariatet på mail ho@cff.dk senest d. 20. august  2020.

Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest d. 3. september 2020.

Tilmelding

Både online deltagelse og deltagelse ved fremmøde kræver tilmelding. Tilmeldingsfrist: Den 3. september 2020.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her.

For at udfylde formularen skal du bruge dit medlemsnummer og pinkode. Det står i den indkaldelse der sendes med posten, men du kan også få den ved at kontakte sekretariatet på telefon 4371 4344 eller på email info@cff.dk.

Stemmeret og afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemskab for det foregående kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab.

Der stemmes online. For at kunne stemme skal du være tilmeldt inden for fristen for tilmelding.

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Læs mere om afstemning ved fuldmagt i næste afsnit.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17.

Fuldmagt

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Det er kun muligt at stemme ved fuldmagt via personer, som deltager ved generalforsamlingen ved fremmøde.

Der er udsendes standard fuldmagt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Du kan også hente den her.

Fuldmagt

Opstilling til bestyrelsen

Opstilling til bestyrelsen foregår ved at udfylde online opstillingsformular, som du kan finde her.

For at udfylde formularen skal du bruge dit medlemsnummer og pinkode. Det står i den indkaldelse der sendes med posten, men du kan også få den ved at kontakte sekretariatet på tlf 4371 4344 eller på email info@cff.dk.

Opstillingsformularen skal være sekretariatet i hænde senest d. 20. august 2020. De opstillede kandidater offentliggøres løbende og senest to uger før generalforsamlingen.

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til de tre bestyrelsesposter er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Valg til bestyrelsen

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, der består af ni medlemmer. Fem af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Genvalg kan finde sted. (Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år).

  • Det tilstræbes, at der er et medlem med cystisk fibrose blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
  • Valgbare til de øvrige bestyrelsesposter, der skal vælges på generalforsamlingen, er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Idet der allerede er et medlem med cystisk fibrose i bestyrelsen, vil der ikke være særskilt valg af bestyrelsesmedlem med cystisk fibrose. Der vil derfor kun være en valghandling for valg af tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Der kan derfor stemmes på op til tre af de opstillede kandidater.

Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.