28
Mar 22
Cystisk Fibrose Foreningen

Generalforsamling den 28. marts 2022, klokken 18.00-22.00

Generalforsamlingen afholdes online via Zoom hvis medlemmerne samtykker

Da der stadig er udbredt smitte med Covid-19 i Danmark og flere af foreningens medlemmer tilhører gruppen af sårbare eller særligt sårbare ved smitte med Covid-19, har vi besluttet at holde Generalforsamlingen online via Zoom, også selvom at de fleste restriktioner omkring Covid-19 er ophørt.

Det kræver dog, at vi har medlemmernes samtykke. Du har derfor mulighed for at modsætte dig, at vi udelukkende holder Generelforsamlingen via Zoom.

Hvis du, eller andre af foreningens stemmeberettigede medlemmer, modsætter sig dette, vil vi sørge for, at der er mulighed for at deltage i Generalforsamlingen ved fysisk fremmøde i Taastrup, for dem som ønsker det.

Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt med post til foreningens stemmeberettigede medlemmer i uge fem.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år. Årsberetning kan ses her.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Kan ses her.

4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, Opstillede kandidater kan løbende ses her.

Følgende tre er på valg:
Sune Schackenfeldt, far til to børn, som har cystisk fibrose (genopstiller).
Lene K. Pedersen, mor til voksen datter, som har cystisk fibrose.
Lars Christian Østergreen, har cystisk fibrose.

5. Valg af to suppleanter, opstillede kandidater kan løbende ses her. 

Følgende er på valg:
Mads Pagh Nielsen. Far til barn, som har cystisk fibrose.
Eva Christensen. Har cystisk fibrose.

6. Valg af revisor

7. Godkendelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2023 forhøjes med ca. 5% til 355 kr. årligt for et personligt medlemskab og 495 kr. årligt for et familie-medlemskab.
(Kontingent for 2022 er 340 kr. årligt for et personligt medlemskab og 470 kr. årligt for et familie-medlemskab)

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægterne.

9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmerne skal sendes til sekretariatet på mail ho@cff.dk senest d. 28. februar 2022.

Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest d. 14. marts 2022.

Tilmelding

Deltagelse kræver tilmelding. Tilmeldingsfrist: Den 14. marts 2022. Dette for at vi kan sende dig link til Zoom eller streaming, og give dig korrekt adgang til afstemnings systemet.

For at udfylde formularen skal du bruge dit medlemsnummer og pinkode. Det står i den indkaldelse der sendes med posten, men du kan også få den ved at kontakte sekretariatet på telefon 4371 4344 eller på email kontor@cff.dk.

Stemmeret og afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemskab for det foregående kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab.

Der stemmes online. For at kunne stemme skal du være tilmeldt inden for fristen for tilmelding.

Foreningens medlemmer er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Læs mere om afstemning ved fuldmagt i næste afsnit.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17.

Fuldmagt

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt.

Der udsendes standard fuldmagt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Du kan også hente den her.

OBS! Da afstemningen foregår elektronisk, er det vigtigt, at vi kan gøre systemet klar til, at fuldmagtshaver kan stemme for dig. Du skal derfor senest d. 14. marts sende en mail til kontor@cff.dk med besked om hvem du har givet fuldmagt til. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakt Helle Ousted på telefon 4371 4344.

Opstilling til bestyrelsen

Opstilling til bestyrelsen foregår ved at udfylde online opstillingsformular.

For at udfylde formularen skal du bruge dit medlemsnummer og pinkode. Det står i den indkaldelse der sendes med posten, men du kan også få den ved at kontakte sekretariatet på tlf 4371 4344 eller på email info@cff.dk.

Opstillingsformularen skal være sekretariatet i hænde senest d. 28. februar 2022. De opstillede kandidater offentliggøres løbende og senest to uger før generalforsamlingen.

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til de tre bestyrelsesposter er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet her.

Valg til bestyrelsen

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, der består af ni medlemmer. Fem af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Genvalg kan finde sted. (Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år).

  • Det tilstræbes, at der er et medlem med cystisk fibrose blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
  • Valgbare til de øvrige bestyrelsesposter, der skal vælges på generalforsamlingen, er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Idet der allerede er to medlemmer med cystisk fibrose i bestyrelsen, vil der ikke være særskilt valg af bestyrelsesmedlem med cystisk fibrose. Der vil derfor kun være en valghandling for valg af tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Der kan derfor stemmes på op til tre af de opstillede kandidater.

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet her.