10
Apr 19
Cystisk Fibrose Foreningen

Generalforsamling 2019

Cystisk Fibrose Foreningens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 10. april 2019 fra kl. 18-21.00 i Aarhus. Der serveres sandwich fra kl. 17.30. 

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Se Årsrapport her.
 4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Se opstillede kandidater her.
 5. Valg af to suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Godkendelse af kontingent.
  – Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2020 er 310 kr. årligt for et personligt medlemskab og 430 kr. årligt for et familiemedlemskab. (kontingentet for 2019 er 295 kr. årligt for et personligt medlemskab og 410 kr. årligt for et familiemedlemskab).
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Der er pt. ikke indkommet forslag.
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmerne skal sendes til sekretariatet på mail ho@cff.dk senest d. 13. marts 2019.

Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest to uger før generalforsamlingen.

Stemmeret og afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemskab for det foregående kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab.

Der stemmes online. For at kunne stemme skal du være tilmeldt og have oplyst det mobiltelefonnummer, du gerne vil benytte, når du afgiver din stemme. Se mere om her.

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Læs mere om afstemning ved fuldmagt i næste afsnit.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17.

Fuldmagt

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Det er kun muligt at stemme ved fuldmagt via personer, som deltager ved generalforsamlingen i Høje Taastrup.  Når du afgiver fuldmagt, vil den person som er fuldmagtshaver kunne stemme på dine vegne, og det er fuldmagtshavers ansvar at sikre at stemme efter din vilje.

Det kan være en god ide, at du har talt med fuldmagtshaver om, hvad du ønsker at stemme til de forskellige valg. Husk, at der er flere punkter, hvor det er vigtigt, at du har taget stilling til, hvad du ønsker at stemme.

Husk gyldig underskrift

For at en fuldmagt er gyldig, skal den være underskrevet. En fuldmagt der er sendt i en verificerbar e-mail opfylder kravet om at være underskrevet. E-mailen er verificerbar, hvis e-mailadressen tydeligt fremgår, og hvis e-mailadressen samtidig er registreret på medlemmet i foreningens medlemsdatabase.

Husk dit medlemsnummer på fuldmagten

Det skal være muligt at verificere, om fuldmagtsgiver er stemmeberettiget. Det er derfor vigtigt, at du skriver dit medlemsnummer på fuldmagten. Dit medlemsnummer står øverst i den indkaldelse, du har modtaget til generalforsamlingen. Du er også velkommen til at skrive eller ringe til sekretariatet for at få oplyst dit medlemsnummer.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Der er udsendt standard fuldmagt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Du kan også hente en fuldmagt herunder:

Fuldmagt (word)

Fuldmagt (pdf)

Opstilling til bestyrelsen

Du kan udfylde opstillingsformular her. Formularen skal være udfyldt senest d. 13. marts 2019. For at udfylde formularer, skal du bruge dit medlemsnummer og en pinkode. Begge numre står i den indkaldelse du har modtaget pr. post eller via e-mail. Du kan også få et login ved at kontakte sekretariatet på tlf. 4371 0109 eller mail info@cff.dk.

De opstillede kandidater offentliggøres løbende og senest to uger før generalforsamlingen.

Se opstillede og siddende bestyrelsesmedlemmer her.

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer i 2019. Valgbare til de to bestyrelsesposter er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Valg til bestyrelsen

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, der består af ni medlemmer. Fem af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Genvalg kan finde sted. (Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år).

• Det tilstræbes, at der er et medlem med cystisk fibrose blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
• Valgbare til de øvrige bestyrelsesposter, der skal vælges på generalforsamlingen, er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Idet der allerede er et medlem med cystisk fibrose i bestyrelsen, vil der ikke være særskilt valg af bestyrelsesmedlem med cystisk fibrose. Der vil derfor kun være en valghandling for valg af to bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Der kan derfor stemmes på op til to af de opstillede kandidater.

Tilmelding

Du tilmelder dig generalforsamlingen her.  For at tilmelde dig, skal du bruge dit medlemsnummer og en pinkode. Begge numre står i den indkaldelse du har modtaget pr. post eller via e-mail. Du kan også få et login ved at kontakte sekretariatet på tlf. 4371 0109 eller mail info@cff.dk.

I tilmeldingen skal du oplyse, om du ønsker at deltage ved at møde op til generalforsamlingen eller ved at følge med live. Begge dele kræver tilmelding.

Afstemning foregår online – uanset om man møder op på generalforsamlingen, eller om man deltager live.

Medlemmer, som er stemmeberettigede, får indkaldelse sendt med posten seks uger før generalforsamlingen.

Der er seneste frist for tilmelding d. 1. april 2019.

Årsberetning 2018

Årsberetningen for 2018 er nu klar. Du kan læse årsberetningen som pdf her.

Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.