10
Apr 19
Cystisk Fibrose Foreningen

Generalforsamling 2019

Cystisk Fibrose Foreningens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 10. april 2019 fra kl. 18-21.00 i Aarhus. Der serveres sandwich fra kl. 17.30. 

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af to suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Godkendelse af kontingent
  8. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer fremsat af Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse.
  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmerne skal sendes til sekretariatet på mail ho@cff.dk senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stemmeret og afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemskab for det foregående kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab.

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17. Der udsendes standard fuldmagt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Opstilling til bestyrelsen

Opstilling til bestyrelsen foregår ved at indsende udfyldt opstillingsformular til sekretariatet. Nærmere information samt opstillingsformular lægges på hjemmesiden senere.

Tilmelding

Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende en mail til Karina Lindvang-Pedersen fra sekretariatet på klp@cff.dk. I mailen skal du oplyse medlemsnr., dit navn og dit mobiltelefonnummer.

Medlemmer, som er stemmeberettigede, får indkaldelse med nærmere information sendt med posten 6 uger før generalforsamlingen.

Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.