23
Apr 18
Cystisk Fibrose Foreningen

Generalforsamling 2018

Cystisk Fibrose Foreningens ordinære generalforsamling afholdes mandag den 23. april fra kl. 18-21.00 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

OBS: Foreningens stemmeberettigede medlemmer kan følge generalforsamlingen live, og de har mulighed for at stille spørgsmål undervejs og deltage i afstemninger via SMS. Foreningens medlemmer, som er stemmeberettigede, har fået indkaldelse med nærmere information sendt med posten 6 uger før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen kan streamingen ses af alle.

Herunder finder du (klik på det enkelte punkt for at komme ned til teksten):

Dagsorden
Information om tilmelding
Forslag der er stillet til vedtagelse på generalforsamlingen
Information om valg til bestyrelsen
Opstillede og udpegede kandidater til bestyrelsen
Information om stemmeret og afstemning
Afstemning ved fuldmagt
Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose
Vedtægter, årsbretning og årsrapport 2017

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer
   1. Valg af et bestyrelsesmedlem som har cystisk fibrose
   2. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer som enten har cystisk fibrose eller er pårørende

  Se udpegede og opstillede kandidater

 5. Valg af to suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Godkendelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2019 er 295 kr. årligt for et personligt medlemskab og 410 kr. årligt for et familiemedlemskab (kontingentet i 2018 er på hhv. 280 kr. og 390 kr.).
 8. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer fremsat af Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse.
  Se forslaget.
 9. Eventuelt

Tilmelding

Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende en mail til Karina Lindvang-Pedersen fra sekretariatet på klp@cff.dk senest den 12. april 2018. I mailen skal du oplyse medlemsnr., dit navn, dit mobiltelefonnummer, som du ønsker at benytte til at afgive din stemme, samt om du ønsker at deltage ved at møde op til generalforsamlingen eller ved at følge med live. Begge dele kræver tilmelding.

Afstemning foregår via SMS – uanset om man møder op på generalforsamlingen, eller om man deltager live.
Medlemmer, som er stemmeberettigede, får indkaldelse med nærmere information sendt med posten 6 uger før generalforsamlingen.

Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.

Forslag der er stillet til vedtagelse på generalforsamlingen

Foreningens bestyrelse har stillet forslag om vedtægtsændringer. Det er et par mindre justeringer, som understøtter og præciserer nuværende praksis, samt at vi lever op til ny lovgivning og praksis for offentlige puljer.

Forslaget er at:

• tilføje ’hjemsted i §1
• og omformulere §17, så vi får ’formål i Danmark’ med i teksten

Har du spørgsmål til vedtægtsændringerne, er du velkommen til at skrive til Helle Ousted på ho@cff.dk eller at stille spørgsmålene direkte på generalforsamlingen.

Se forslaget her. Tilføjelse/justering er markeret med gult.

Information om valg til bestyrelsen

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, der består af ni medlemmer. Fem af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Genvalg kan finde sted. (Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år (gælder først fra 2019)).

OBS: I 2018 er det første år, der skal vælges bestyrelse efter de nye vedtægter. Der skal derfor vælges fem bestyrelsesmedlemmer i år.

• Det tilstræbes, at der er et medlem med cystisk fibrose blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
• Valgbare til de øvrige bestyrelsesposter, der skal vælges på generalforsamlingen, er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

De fem bestyrelsesmedlemmer vælges under dagsordenens punkt 4:

 1. Valg af et bestyrelsesmedlem som har cystisk fibrose
  Der skal vælges ét bestyrelsesmedlem. Der kan derfor stemmes på én af de opstillede kandidater.
 2. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer som enten har cystisk fibrose eller er pårørende
  Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer. Der kan derfor stemmes på op til fire af de opstillede kandidater.

Opstillede og udpegede kandidater

Se opstillede og udpegede kandidater til bestyrelsen

I år er det muligt at følge med i generalforsamlingen live via nettet, og det er muligt at stemme online. Du får mere information, når du tilmelder dig generalforsamlingen.

Stemmeret og afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemskab for det foregående kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab.

Der stemmes via SMS. For at kunne stemme skal du være tilmeldt og have oplyst det mobiltelefonnummer, du gerne vil benytte, når du afgiver din stemme. Se mere om tilmelding her.

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Læs mere om afstemning ved fuldmagt i næste afsnit. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17.

Afstemning ved fuldmagt

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Det er kun muligt at stemme ved fuldmagt via personer, som deltager ved generalforsamlingen i Høje Taastrup.  Når du afgiver fuldmagt, vil den person som er fuldmagtshaver kunne stemme på dine vegne, og det er fuldmagtshavers ansvar at sikre at stemme efter din vilje.

Det kan være en god ide, at du har talt med fuldmagtshaver om, hvad du ønsker at stemme til de forskellige valg. Husk, at der er flere punkter, hvor det er vigtigt, at du har taget stilling til, hvad du ønsker at stemme.

Husk gyldig underskrift

For at en fuldmagt er gyldig, skal den være underskrevet. En fuldmagt der er sendt i en verificerbar email opfylder kravet om at være underskrevet. Emailen er verificerbar, hvis emailadressen tydeligt fremgår, og hvis emailadressen samtidig er registreret på medlemmet i foreningens medlemsdatabase.

Husk dit medlemsnummer på fuldmagten

Det skal være muligt at verificere, om fuldmagtsgiver er stemmeberettiget. Det er derfor vigtigt, at du skriver dit medlemsnummer på fuldmagten. Dit medlemsnummer står øverst i den indkaldelse, du har modtaget til generalforsamlingen. Du er også velkommen til at skrive eller ringe til sekretariatet for at få oplyst dit medlemsnummer.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Der er udsendt standard fuldmagt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Du kan også hente en fuldmagt herunder:

Hent fuldmagt (Word)
Hent fuldmagt (pdf)

Vedtægter, årsrapport og årsberetning

Se foreningens vedtægter (pdf)
Se foreningens årsrapport 2017
Se foreningens årsberetning 2017