23
Apr 18
Cystisk Fibrose Foreningen

Generalforsamling 2018

Mandag den 23. april fra kl. 18-20.30 afholdes Cystisk Fibrose Foreningens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Nærmere info om mødelokale kommer senere.

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1.  Valg af 1 medlem med cystisk fibrose
  2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af to suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Godkendelse af kontingent
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal sendes til sekretariatet ho@cff.dk senest den 25. marts 2018. Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag, samt de opstillede kandidater til bestyrelsen offentliggøres her på hjemmesiden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Opstilling til bestyrelsen foregår ved at indsende udfyldt opstillingsformular til sekretariatet, så den er os i hænde senest den 25. marts 2018.

Hent opstillingsformular (Word)

Hent opstillingsformular (pdf)

Den udfyldte formular sendes til:

Cystisk Fibrose Foreningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Stemmeret

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemskab for det foregående kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab.

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17.

Der udsendes standard fuldmagt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Du kan hente en fuldmagt herunder:

Hent fuldmagt (Word)

Hent fuldmagt (pdf)

Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer.
5 af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år. Genvalg kan finde sted.

• Det tilstræbes, at der er et medlem med cystisk fibrose blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
• Valgbare til de øvrige bestyrelsesposter, der skal vælges på generalforsamlingen, er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Du kan se foreningens vedtægter her.

Tilmelding

Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende en mail til Karina Lindvang-Pedersen fra sekretariatet på klp@cff.dk senest den 12. april 2018. I mailen skal du skrive dit navn og adresse.

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.