26
Apr 23

Cystisk Fibrose Foreningens Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. april kl. 18.00 til 21.00 i Handicaporganisationernes hus i Høje Taastrup Det vil også være muligt at være med på Generalforsamlingen via  Zoom

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år. Årsberetning kan ses her.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten kan ses her.

4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, Opstillede kandidater kan løbende ses her.

Følgende to er på valg:
Jørgen Bardenfleth, far til voksen søn, som har cystisk fibrose (genopstiller)
Amanda Bibelheimer, har cystisk fibrose. (genopstiller ikke)

5. Valg af to suppleanter, opstillede kandidater kan løbende ses her. 

Følgende er på valg:
Janne Nonboe, Partner til voksen med cystisk fibrose
Jan Vejling, har cystisk fibrose

6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller den nuværende revisor, Revisionsfirmaet KRESTON CM, til genvalg.

7. Godkendelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2024 er det samme som for 2023.
(Kontingentet i 2023 er hhv. 355 kr. og 490 kr.)

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Evt. forslag fra bestyrelsen kan ses her inden Generalforsamlingen.

9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmerne skal sendes til sekretariatet på mail ho@cff.dk senest d. 29. marts 2023.

Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest d. 12. april 2023.

Tilmelding

Deltagelse kræver tilmelding. For at udfylde formularen skal du bruge dit medlemsnummer og pinkode. Det står i den indkaldelse der sendes med posten eller på mail seks uger før Generalforsamling , men du kan også få den ved at kontakte sekretariatet på telefon 4371 4344 eller på e-mail kontor@cff.dk.

Tilmeldingsfrist: Den 16. april 2023. Dette for at vi kan sende dig link til Zoom eller streaming, og give dig korrekt adgang til afstemnings systemet.

Stemmeret og afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemsskab for det foregående kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab.

Der stemmes online. For at kunne stemme skal du være tilmeldt inden for fristen for tilmelding.

Foreningens medlemmer er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Læs mere om afstemning ved fuldmagt i næste afsnit.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17.

Fuldmagt

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt.

OBS! Da afstemningen foregår elektronisk, er det vigtigt, at vi kan gøre systemet klar til, at fuldmagtshaver kan stemme for dig. Du skal derfor senest d. 12. april sende en mail til kontor@cff.dk med besked om hvem du har givet fuldmagt til. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Helle Ousted eller Jenny Pilgaard på telefon 4371 4344.

Opstilling til bestyrelsen

Opstilling til bestyrelsen foregår ved at udfylde online opstillingsformular.

For at udfylde formularen skal du bruge dit medlemsnummer og pinkode. Det står i den indkaldelse der sendes med posten eller på mail, men du kan også få den ved at kontakte sekretariatet på tlf.: 4371 4344 eller på e-mail: kontor@cff.dk.

Opstillingsformularen skal være sekretariatet i hænde senest d. 29. marts 2023. De opstillede kandidater offentliggøres løbende og senest to uger før generalforsamlingen.

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til de to bestyrelsesposter er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet her.

Du kan se de opstillede kandidater her.

Valg til bestyrelsen

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, der består af ni medlemmer. Fem af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Genvalg kan finde sted. (Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år).

  • Det tilstræbes, at der er et medlem med cystisk fibrose blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
  • Valgbare til de øvrige bestyrelsesposter, der skal vælges på generalforsamlingen, er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Idet der allerede er et medlem med cystisk fibrose i bestyrelsen, vil der ikke være særskilt valg af bestyrelsesmedlem med cystisk fibrose. Der vil derfor kun være en valghandling for valg af tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Der kan derfor stemmes på op til to af de opstillede kandidater.

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet her.